Karate - Alonso Hernández Martos
Nº Visitas: 756
  

Katas

        En el estudio de los Katas el Maestro Kenwa Mabuni destaca tres reglas importantes basadas en las leyes del BU-YUTSU o BU-DO.

  • *HENKA: Variación de las técnicas,


  • *KISOKU: Coordinación respiratoria (Inspiración, Expiración).


  • *YUSHIN NO IDOO: Sentido del equilibrio y del desplazamiento.
Kihon-Kata
Sanchin
Tensho
Naifanchin –1-2-3


Medias
Bassai-Dai+ info   ver animación
Seienchin
Ananko – (Shorin-Ryu)
Rohai –Shodan
Seiryu
Jitte
Kosokun-Dai+ info
Bassai-Sho
Matsukaze
Saifa
Jion+ info
Sanseiro
Shisoochin+ info


Kihon-Kata
Haffa
Anan
Shinpa+ info
Paiku
Suparimpei
Hakaku
Unzu+ info
Kururunfa
Nipaipo
Goyushijo
Chantayara no Kusanku
Kyan no Chinto
Básicas
Shiho-Tsuki
4-Dai-Dosas
5-Pina ó Heian
Sinsei
Geki-Sai –1 –2


Altas
Juroku
Mioyo
Seisan
Kosokun-Sho
Rohai- Matsumura
Rohai-Nidan
Rohai-Sandan
Jiin
Niseishi
Sepai
Ananko –Shito-Ryu+ info
Shiho-Kosokun
Chintei
Soochin+ info
Chinto
Wanshiu
Matsumura no Seesan
Isimine no passai
Matsumura no Bassai
Heiku+ info
ver animación
Pachu+ info
Tomari no Bassai


Otros katas
Empi+ info
Gojushiho+ info
Nijushiho+ info
Passai Sho+ info   ver animación
Tekki-Shodan+ info
Kenpaku+ info


 !   Últimas Noticias
Karate Shito-Ryu
Alonso Hernández Martos - 2007
Admin