Karate - Alonso Hernández Martos
Nº Visitas: 156028
  

Katas

        En el estudio de los Katas el Maestro Kenwa Mabuni destaca tres reglas importantes basadas en las leyes del BU-YUTSU o BU-DO.

  • *HENKA: Variación de las técnicas,


  • *KISOKU: Coordinación respiratoria (Inspiración, Expiración).


  • *YUSHIN NO IDOO: Sentido del equilibrio y del desplazamiento.
Kihon-Kata
Sanchin
Tensho
Naifanchin –1-2-3


Medias
Bassai-Dai[ + info ]  [ ver animación ]
Seienchin
Ananko – (Shorin-Ryu)
Rohai –Shodan
Seiryu
Jitte
Kosokun-Dai[ + info ]
Bassai-Sho
Matsukaze
Saifa
Jion[ + info ]
Sanseiro
Shisoochin[ + info ]


Kihon-Kata
Haffa
Anan
Simpa
Paiku
Suparimpei
Hakaku
Unzu[ + info ]
Kururunfa
Nipaipo
Goyushijo
Chantayara no Kusanku
Kyan no Chinto
Básicas
Shiho-Tsuki
4-Dai-Dosas
5-Pina ó Heian
Sinsei
Geki-Sai –1 –2


Altas
Juroku
Mioyo
Seisan
Kosokun-Sho
Rohai- Matsumura
Rohai-Nidan
Rohai-Sandan
Jiin
Niseishi
Sepai
Ananko –Shito-Ryu[ + info ]
Shiho-Kosokun
Chintei
Soochin
Chinto
Wanshiu
Matsumura no Seesan
Isimine no passai
Matsumura no Bassai
Heiku[ + info ]  [ ver animación ]
Pachu
Tomari no Bassai
Otros katas
Empi[ + info ]
Gojushiho[ + info ]
Nijushiho[ + info ]
Passai Sho[ + info ]  [ ver animación ]
Tekki-Shodan[ + info ]
Soochin[ + info ]
Kenpaku[ + info ]


 !   Últimas Noticias
Karate Shito-Ryu
Alonso Hernández Martos - 2007
Admin